Juridische kennisgeving

Deze website is het eigendom van Over Bike.

Deze site beoogt de naleving van de wetteksten die de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van deze website bepalen, namelijk de wet van 30 juli 2018 (wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese verordening van 27 april 2016 die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. De privacy van elke internetgebruiker die deze site bezoekt wordt gerespecteerd, de over hem of haar verzamelde informatie wordt alleen op gepaste wijze gebruikt.

Raadpleeg privacybeleid voor informatie over uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw Persoonsgegevens.

1. Algemeen

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de site wordt dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Er kan echter worden besloten tot een onderbreking voor technisch onderhoud, waarbij dan zal worden getracht de gebruikers vooraf in te lichten over de data en tijdstippen van de interventie. De site wordt regelmatig bijgewerkt door ons bedrijf en ons agentschap The Service Company. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.


2. Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van deze site is informatie te verstrekken over alle diensten die worden aangeboden en opdrachten die worden uitgevoerd door de vertegenwoordigde onderneming of persoon. Deze laatste, evenals ons agentschap The Service Company, streven ernaar op de site zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele weglatingen, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de actualisering van de informatie, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door henzelf dan wel door de derde partners die de informatie verstrekken. Alle informatie op deze site is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de daarin vervatte informatie niet uitputtend. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.


3. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en een up-to-date browser.


4. Intellectuele eigendom en namaak

Tenzij anders vermeld, is Over Bike de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of het gebruikte procédé, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Over Bike. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.


5. Beperking van de aansprakelijkheid

Over Bike of de vertegenwoordigde onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de uitrusting van de gebruiker bij toegang tot deze site, en die het gevolg is van het gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade (zoals verlies van markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van deze site.


6. Cookies

Naast het verzamelen van persoonsgegevens via een contactformulier of het gebruik van een ander formulier, kunnen sommige gegevens worden verzameld via cookies die op de website worden geplaatst.

Een cookie is een bestand dat door een website wordt geplaatst op de browser die u gebruikt om te surfen op het internet. Het stelt ons in staat u te herkennen bij elk bezoek aan de betreffende site. Cookies kunnen worden geplaatst door de eigenaar van de website of door externe dienstverleners, afhankelijk van hun doel.


7. Toepasselijk recht

Deze bepalingen worden beheerst door, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat het enige toepasselijke recht zal zijn in geval van een geschil.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt binnen een termijn van ten hoogste één maand te rekenen van de dag waarop het is ontstaan, welke termijn in onderlinge overeenstemming kan worden verlengd, kan door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het betrokken arrondissement.