Privacybeleid

Dit privacy-beleidsdocument is gericht tot iedereen die via deze site contact opneemt met het bedrijf of de persoon waarvan de bedrijfsactiviteit op deze site wordt weergegeven.

De verzamelde gegevens zijn beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier en worden met het grootste respect behandeld. Wij geven voorrang aan de opslag en verwerking van uw gegevens met het grootste respect voor de bescherming van uw privacy en in overeenstemming met de regels van de kunst. Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen, ze niet oneigenlijk te gebruiken of openbaar te maken en ze discreet te behandelen.

Wij willen dat u weet hoe wij uw gegevens gebruiken en hoe wij ze verzamelen, want uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Hieronder vindt u de privacy- en gegevensbeschermingsbeginselen die op deze site van toepassing zijn.

1) Verwerking van persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van het allergrootste belang.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in volledige overeenstemming met de relevante wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


2) Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?

De functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd op het volgende adres: info.overbike@gmail.com

Over Bike

Brusselsesteenweg 411

Overijse 3090


3) Wat is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking?

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van onze taken van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij als verantwoordelijke voor de verwerking zijn onderworpen, of voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen die wij als verantwoordelijke voor de verwerking nastreven. Wanneer u ons opdraagt een taak uit te voeren of ons een specifiek verzoek toezendt, kan de verwerking van uw gegevens ook op uw toestemming zijn gebaseerd.

Onze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:


    1. Verwerking van persoonsgegevens die via onze website zijn verzameld:

  • Contactformulier

  • Online betaling (indien effectief)

  • Offerteformulier (indien van toepassing)

  • Bestelformulier (indien van toepassing)

    Rechtsgrondslag: uw toestemming.


    2. Verwerking met het oog op het verstrekken van informatie aan verzoekers en/of hun raadslieden :

Het versturen van occasionele e-mails over actuele gebeurtenissen in het kader van onze bedrijfsdoeleinden, de aangeboden diensten, een antwoord op een verzoek of een aanbod, het versturen van een commerciële aanbieding, enz.

Rechtsgrondslag: ons rechtmatig belang.


4) Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)

  • Elektronische identificatiegegevens bij het gebruik van de website en onlinetoepassingen: IP-adres, cookies, verbindingstijden


5) Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens bekendmaken?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met anderen, behalve in het kader van wettelijke verplichtingen.


6) Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard totdat u verzoekt ze te wissen of totdat ze niet langer nodig zijn voor het hierboven vermelde doel.

7) Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikt u over rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

    1. Het recht om uw gegevens in te zien.

Indien u inzage wenst in de gegevens die wij over u verwerken, kunt u gebruik maken van uw recht van toegang en zullen wij u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens.

    2. Het recht om uw gegevens te rectificeren.

Indien u inzage wenst in de gegevens die wij over u verwerken, kunt u gebruik maken van uw recht van toegang en zullen wij u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens.

    3. Het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden gewist.

Indien u inzage wenst in de gegevens die wij over u verwerken, kunt u gebruik maken van uw recht van toegang en zullen wij u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens.

    4. Het recht om te weigeren dat uw gegevens automatisch worden verwerkt.

Wij verwerken geen gegevens op volledig geautomatiseerde wijze, zonder menselijke tussenkomst.

8) Hoe kunt u uw rechten uitoefenen of meer informatie krijgen?

Wees alstublieft precies in uw verzoek, zodat wij uw verzoek concreet en correct kunnen behandelen.

Wanneer u een recht uitoefent, kunnen wij u vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand anders in uw plaats uw rechten uitoefent. Daarom kan om een kopie van uw identiteitskaart worden verzocht.

Om uw rechten uit te oefenen of meer informatie over dit onderwerp te verkrijgen, dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via de contactgegevens op de contactpagina van deze site.